Nasze usługi

nasze
usługi

Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie technicznym i w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego, w szczególności kolejowego.

nasza
specjalizacja

ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji,
plan projektu, w którym określane są i krytycznie analizowane wszystkie szczegóły operacyjne wdrażania projektu, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz te związane ze środowiskiem naturalnym
projekt wstępny stanowiący podstawę sporządzenia: programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do przeprowadzenia postępowania publicznego, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wymaganej przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
projekty stanowiące podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
projekty stanowiące uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym,. służące wyborowi wykonawcy robót, wykonaniu robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów,